Auditul intern evaluează politicile și procedurile folosite de o societate, precum și eficacitatea controalelor implementate de către aceasta.

Scopul final al auditului intern este acela de a crește eficiența mediului de control intern al societăților auditate prin identificarea și corectarea deficiențelor identificate în cursul misiunilor noastre.

Organizațiile pot avea vulnerabilități la nivelul proceselor interne sau riscuri în derularea diverselor activități. Prin serviciile de audit intern identificăm și eliminăm aceste probleme, asigurând un sistem de proceduri interne de lucru, adaptate obiectului de activitate și conforme cu strategia companiei. Examinând în ansamblu organizația, analizând managementul proceselor și al riscurilor, auditorul intern identifică oportunități și oferă soluții adaptate, în vederea eficientizării și securizării activităților ce se desfășoară în cadrul companiei.

Un audit intern:

  • Identifică și diminuează riscurile
  • Verifică eficiența proceselor din cadrul organizației
  • Analizează și optimizează modul în care se utilizează programele software
  • Previne frauda și erorile
  • Asigură creșterea calității și a controlului intern
  • Generează procedurile și mecanismele de control și de prevenire a fraudei.

Începand cu anul 2017, Legea nr. 162 publicată în Monitorul oficial nr. 548 din 12 iulie, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative la art. 65 aliniatul (7) prevede „Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal”.

Răspunderea contravențională de nerespectare a art.65, alin (7) este prevazută tot în Legea 162/ 2017 la art. 44, alin 1 lit b și alin 2 lit b și constă în amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei